کادر اجرایی واداری
 
 
 
معاونان آموزشی
 
 
       معاون پایه دهم تجربی و ریاضی                             معاون پایه یازدهم تجربی و ریاضی                       معاون پایه دوازدهم تجربی و ریاضی
 
                                                                                                                                        
 
               سرکار خانم نیرلو                                                     سرکار خانم ضیغمی                                            سرکار خانم خراج