کادر اجرایی واداری
 
 
معاونان آموزشی
 
 
       معاون پایه دهم تجربی و ریاضی                              معاون پایه یازدهم تجربی و ریاضی                       معاون پایه دوازدهم تجربی و ریاضی
 
                                                                                                                                        
 
سرکار خانم  هنرور                                             سرکار خانم محمودی                                            سرکار خانم خلیلیان