کادر اجرایی واداری
 
 
 
معاونان آموزشی
 
 
       معاون پایه دوازدهم تجربی و ریاضی                                       معاون پایه یازدهم تجربی و ریاضی                                        معاون پایه دهم تجربی و ریاضی
 
                                                                                                                                        
 
               سرکار خانم نیرلو                                                                   سرکار خانم هنرور                                                       سرکار خانم مستوفی نژاد
 
 
 
 
 
 
                                          معاون اجرایی                                      معاون فناوری آموزش و هوشمندسازی
 
                                                                                                          
 
 
                                                     سرکار خانم سید نور