گروه جغرافیا و زمین شناسی  
 
 
 
 
سرکار خانم قندشکن
روزهای کاری:  یکشنبه ، یکشنبه ،سه رشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم رمضان زاده
روزهای کاری: شنبه ، یک شنبه ؛دو شنبه