گروه جغرافیا و زمین شناسی
 
 
 
 
گروه جغرافیا و زمین شناسی
 
 
 
 
 
 
 
سرکار خانم رمضان زاده
دبیر جغرافیا