گروه جغرافیا و زمین شناسی
 
 
 
 
گروه جغرافیا و زمین شناسی
 
 
 
سرکار خانم جمالی زاده
دبیر جغرافیا
 
سرکار خانم حسین زاده
دبیر زمین شناسی