گروه شیمی  
 
 

سرکار خانم پناهی
روزهای کاری:        شنبه  ،یکشنبه، دو شنبه
 
 
 
سرکار خانم موسوی
روزهای کاری:        شنبه ، یکشنبه ،سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم زمان خانی
روزهای کاری:       شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه
 
 
سرکار خانم پاک
روزهای کاری:     شنبه، دو شنبه،سه شنبه،چهارشنبه
 
 

سرکار خانم معاف
روزهای کاری:      یک شنبه ، دو شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
 
 
 
سرکار خانم شمس
روزهای کاری:        شنبه ،دوشنبه