گروه شیمی
 
 
 
گروه شیمی
 
 

سرکار خانم پناهی
 
 
 
سرکار خانم موسوی
مسئول آزمایشگاه
 
 
 
سرکار خانم زمان خانی
 
 
 
سرکار خانم پاک
 
 
 
سرکار خانم قریشی