گروه ریاضی  
 
 
 
 
 
سرکار خانم فریدون پور
روزهای کاری:   یکشنبه ، دو شنبه ، سه شنبه،چهارشنبه
 
 
 
 
 
 
سرکار خانم ذوالقدر
روزهای کاری:   شنبه ،یکشنبه ،دو شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
سرکار خانم بختیاری
روزهای کاری:     یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه؛چهارشنبه
 
 
 
سرکار خانم خان محمدی
روزهای کاری:   شنبه ،یک شنبه  ، سه شنبه، چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم قنبری
روزهای کاری:     شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم کیایی
روزهای کاری:   شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم قنایی نژاد
روزهای کاری:   یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه