گروه زبان و ادبیات فارسی
 
 
 
گروه زبان و ادبیات فارسی
 
 
سرکار خانم نقی زاده
 
 
 
 
 
سرکار خانم  رخشانی
 
 
 
 
سرکار خانم عبد داوودی