فضاهای مختلف مدرسه
 
 
 
 
نمای ساختمان
 
 
 
 
حیاط مدرسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتابخانه و سالن مطالعه
 
 
 
 
 
 
 
آزمایشگاه
 
 
 
 
 
 
نمازخانه
 
 
 
 
 
وسایل ورزشی
 
 
 
 
 
 
 
 
سایت رایانه