فضاهای مختلف مدرسه  
 
 
 
نمای ساختمان
 
 
 
 
حیاط مدرسه
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
آزمایشگاه
 
 
 
وسایل ورزشی