گروه فیزیک  
 
 
 
 
سرکار خانم توکل
روزهای کاری:     دو شنبه ،سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم همایونفر
روزهای کاری:   یکشنبه ، دو شنبه،سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم عروجی
روزهای کاری:    یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم جوانشیری
روزهای کاری:       یکشنبه ،دوشنبه ؛سه شنبه؛چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم شریفی
روزهای کاری:      شنبه،یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه،چهارشنبه