کادر پرورشی  

 
 
معاون پرورشی:
 
سرکارخانم خوش زبان
روزهای کاری:      تمام وقت
 
 
 
مربی پرورشی سرکار خانم محمودی
روزهای کاری:      یکشنبه ،دوشنبه،سه شنبه