گروه زیست شناسی  
 
 
 
 
سرکار خانم رمضان زاده
روزهای کاری:         شنبه ،یک شنبه،دوشنبه،سه شنبه
 
 
 
 
 
 
سرکار خانم ناصری
روزهای کاری:         شنبه ،یکشنبه،دوشنبه
 
 
 
 
 
سرکارخانم بامداد
روزهای کاری:     دوشنبه،چهارشنبه