خدمتگزاران دبیرستان
 
خدمتگزاران دبیرستان
 
 
سرکار خانم درستکار
خدمات و مادر مدرسه
 
 
 
جناب آقای هاشمی
سرایدار