گروه جامعه شناسی وتاریخ
 
 
گروه جامعه شناسی و تاریخ
 
 
 
سرکار خانم جابری
دبیر تاریخ