گروه جامعه شناسی وتاریخ  
 
 
 
سرکار خانم رمضان زاده
روزهای کاری:   شنبه ،یکشنبه ؛دو شنبه
 
 
 
 
 
سرکار خانم خدابخشیان
روزهای کاری:     شنبه ؛یکشنبه؛دوشنبه