گروه تربیت بدنی وآمادگی دفاعی  
 
 
 
سرکار خانم شاکرین
روزهای کاری:       شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم محمدی
روزهای کاری:      شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم نایبی
روزهای کاری:      یکشنبه ،دوشنبه
                          
 
 
 
گروه آمادگی دفاعی:
 
سرکار خانم عباسی
روزهای کاری:   شنبه ،یک شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
سرکار خانم سفیدرخ
روزهای کاری:        دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه