گروه تربیت بدنی وآمادگی دفاعی  
 
 
 
سرکار خانم شاکرین
روزهای کاری:   شنبه ،یک شنبه ،چهارشنبه
 
                          
 
 
 
گروه آمادگی دفاعی: