گروه تربیت بدنی وآمادگی دفاعی  
 
 
 
گروه تربیت بدنی و آمادگی دفاعی
 
 
گروه تربیت بدنی
 
 
 
سرکار خانم دکتر شاکرین
 
 
سرکار خانم تاج مهر
 
 
 
 
گروه آمادگی دفاعی
 
 
سرکار خانم سفیدرخ