گروه زبان خارجه  
 
 
 
 
سرکار خانم کاظمی
روزهای کاری:   شنبه،دوشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم شریفان
روزهای کاری:    سه شنبه
 
 
 
 
سرکارخانم امینی:
روزهای کاری:   شنبه
 
 
 
سرکارخانم مخمل کوهی
روزهای کاری:    یکشنبه؛سه شنبه،چهارشنبه
 
 
 
 
سرکارخانم زهرایی
روزهای کاری:   شنبه ؛دوشنبه
 
 
 
سرکارخانم صالحی
روزهای کاری:    شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه